Obchodní podmínky

Nový blok - dvojitým kliknutím zde, zahájíte úpravu bloku..

obchodní podmínky

Dana Provazníková

se sídlem Vítězství 33 Děčín Křešice 40711

identifikační číslo 60265167

podnikající na základě Živnostenského oprávnění vydané městem Děčín

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na adrese WWW.proanimal.cz

Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky) Dany Provazníkové se sídlem Vítězství 33 Děčín Křešice 40711 (dále jen prodávající) upravují v souladu s ustanovením paragrafu 1751 odstavce 1 zákona č. 89/2012 Sb.občanský zákoník (dále jen občanský zákoník) vzájemná práva a povinnosti mluvních stran v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen kupní smlouva) uzavírané mezi prodávajícím a jino fyzickou osobou (dále jen kupující) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na stránce WWW. proanimal.cz (dále jen webová stránka).

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny  v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplńovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správné a pravdivé všechny údaje.Údaje uvedeny v objednávce  jsou považovány prodejcem za správné.

uzavření kupní smlouvy

Veškerá prezentace zboží uvedená v internetovém obchodu je pouze informativního charakteru a prodávajcí není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží a to včetně uvedení cen u jednotlivého druhu zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků.Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém obchodu.Tímto ustanovením není zrušena možnost sjednání individuálně sjednaných podmínek. Obsahuje také informace s balením a dodáním zboží.

Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém obchodu. Který obsahuje zejména informace o: objednávaném zboží (objednané zboží vloží kupující do internetového nákupního košíku.).          Způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném  způsobu doručení objednaného zboží.                   Informace o nákladech spojených s dodáním zboží.                                                                                           Před zasláním objednávky je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé u dat uvedené do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko, potvrdit objednávku. Údaje uvedené  v objednávce prodávající považuje za správné.Prodávající po obdržení objednávky, toto obdržení potvrdí kupujícímu elektronickou poštou a to na elektronickou poštu kupujícího uvedenou v objednávce.                     Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky ( například písemně , telefonicky).                                                                                            Smluvní vstah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky jež je prodávjícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou a to na elektronickou poštu kupujícího.                                                          Kupující souhlasí s použitím telekomunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy, si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od běžné sazby. Kupující není oprávněn měnit obsah potvrzení objednávky.

cena zboží a platební podmínky

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zbožím dodané dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu těmito způsoby.                                                                                                                               V hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese. Vítězství 33 Děčín -Křešice 40711                                        V hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce.                                                                      Bezhotovostně převodem na účet prodávajícího. 209244305/0600 vedený u společnosti GE Money bank (dále jen účet prodávajícího)                                                                                                                                     Společně s kupní cenou je kupující také povinen zaplatit prodávajícímu také  náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.                                                                                                                                                  Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu ani jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.                                                                            V případě platby v hotovosti případně platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná 7 dní od uzavření kupní smlouvy.                                                      V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.                                                                                                               Prodávající je oprávněn zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dostatečnému potvrzení objednávky, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.                                    Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.                            Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad-fakturu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad-fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a pošle ji spolu se zbožím na adresu kupujícího, případně ji předá při osobním odběru.        Zboží zasíláme Expresní balíkovou službou DPD nebo službou Česká pošta.                                                      

odstoupení od kupní smlouvy

Kupující bere na vědomí že dle ustanovení paragrafu 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno na přání kupujícího nebo jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží podléhající rychlé zkáze, jakož i zboží které bylo nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možno vrátit.                                                                                                                                                          Kupující v souladu s ustanovením paragrafu 1829 odstavec1 občanského zákoníku má právo od kupní smlouvy odstoupit a to do 14 dnů od převzetí zboží. V případě že předmětem kupní smlouvy je více druhů zboží, nebo dodání několika částí, běží tato lhůta od dodání poslední části zboží.Odstoupení od smlouvy musí být prodávajícímu doručeno tak jak je uvedeno v předchozí větě.Odstoupení od kupní smlouvy musí být zasláno v písemné formě na adresu provozovny nebo elektronickou poštou - proanimaldecin@seznam.cz                                                                                                                                 V případě odstoupení od smlouvy se tato od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do 14 dní od odstoupení od smlouvy prodávajícímu.Odstoupí -li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s vrácením zboží prodávajícímu, a to i v případě že nemůže být pro svou povahu vráceno běžnou cestou prodávajícímu.                                                                                                                                                       V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím a to stejným způsobem jakým je prodávající od kupujícího přijal.Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím, či jiným způsobem pokud s tím bude kupující souhlasi a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve , než mu kupující zboží vrátí ,nebo prokáže že prodávajícímu zboží odeslal.                                                                                     Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího  na vrácení kupní ceny.                                                                                                                                         Do doby převzetí zbožíkupujícím je prodávající oprávněn kdykoli od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.           

přeprava a dodání zboží  

V případě že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.                                                                         Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určeném v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.                                                                                                                                         V případě že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně, nebo jiným způsobem než bylo ujednáno v objednávce, je kupující povinen hradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. s jiným způsobem doručení.                                                                                                                         Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakých koliv závad  toto neprodleně oznámit přepravci.V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující od přepravce zásilku převzít.                                                                        Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou -li prodávajícím vydány.

Práva z vadného plnění                                                                                                                                          

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy.                                                                                                                                                               Prodávající zaručuje kupujícímu že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době kdy kupující zboží převzal.                                                                                                                           Že má zboží vlastnosti které si strany ujednali ,a chybí -li ujednání, má takové vlastnosti které prodávající nebo výrobce napsal nebo které kupující očekávl vzhledem k povaze zboží a na základě reklamy jimi prováděné.      Se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvaádí nebo ke kterému se toto zboží běžně používá.   Zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze , byla -li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy.                                                                                                  Je li zboží v odpovídajícím množství nebo hmotnosti.                                                                                         Zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.                                                                                                   Ustanovení uvedená v obchodních podmínkách se nevstahují na zboží prodávané za nižší cenu na vadu pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží jeho obvyklym užíváním u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplívá -lo to z povahy zboží.                                                                                                                                                        Projeví -li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí, má se za to že zboží bylo vadné již při převzetí.                    Práva vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, přípdně i v sídle nebo místě podnikání.Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

Další práva a povinnosti smluvních stran

Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.                                                              Vyřizování stížností spotřebytelů zajišťuje prodávající pomocí elektronické pošty proanimaldecin@seznam.cz. Informaci o vyřízení stížnosti zašle prodávající kupujícímu elektronickou poštou.                                                  Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění.

ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou,je poskytována zákonem.č.101/2000 sb, o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů.                                                                                        Kupující souhlasí se zpracováním těchto osobních údajů, jméno a příjmení, adresa dodání,identifikační číslo, daňové identifikační číslo,adresa elektronické pošty a telefonní číslo (dále jen osobní údaje)                              Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy. Nezvolí -li kupující jinou možnost souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také prpro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celé rozsahu tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.              Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje, provádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně svých osobních údajů.                                                    Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.Kromě osob přepravující zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu poskytnuty třetím osobám.    Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budo zpracovány v elektronické podobě automatizovaným zp§sobem nebo v tištěné formě neautomatizovaným způsobem.                                               Kupující potvrzuje že osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.                                                                                                                                                       V případě že se  kupující domníval že prodávající nebo zpracovatel, provádí zpracování osobních údajů které jsou v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího ,nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné, s ohledem na účel jejich zpracování může, požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení, požadovat aby zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.                                                 Požádá-li kupující o informaci o zpracování zvých osobních údajů, je mu povinen prodávající tuto informaci předat. 

zasílání obchodních sdělení  

Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

závěrečná ustanovení   

Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají , že vstah se řídí českým právem.Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplívajících z obecně závazných právních předpisů.                                                                                                                                                Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné,nebo se takovým stane, namísto neplatný ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.                                                          Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je uložena v elektronické podobě a není přístupná.                      Kontaktní údaje prodávajícího.Adresa pro doručování : Dana Provazníková Vítězství 33 Děčín- Křešice 40711   Elektronická pošta proanimaldecin@seznam.cz  tel. 723887933                                                                            V Děčíně 1,1,2014

Dana Provazníková                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

Vítejte na stránce www.proanimal.cz v sekci Obchodní podmínky

Žádné nadcházející události...